taxteam

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

taxteam
centrum księgowe

10.
Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do uzyskania potwierdzenia
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z danego prawa do uzyskania potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

Prawo dostępu
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskiwania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnych informacji na temat jej przechowywanych danych oraz ich kopii.
Ponadto przepisy RODO przyznają osobom, których dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskiwania informacji, czy jej dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takich przypadkach osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach takiego przekazywania danych.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z danego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do sprostowania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z takiego prawa do sprostowania danych, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Jeżeli zaistnieje któraś z wymienionych sytuacji, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia jej danych osobowych przechowywanych przez przepisy Unii Europejskiej lub prawa polskiego osoba ta może w każdej chwili skontaktować się z nami. Dopilnujemy wówczas niezwłocznej realizacji żądania usunięcia danych.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, pod warunkiem że nie jest niezbędne przetwarzanie tych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

Jeżeli spełniony zostanie jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Taxteam sp. Z o.o , osoba ta może w każdej chwili skontaktować się z nami, a Taxteam sp. z o.o. ograniczy wówczas przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, w ramach realizacji swojego prawa do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, pod warunkiem że jest to technicznie możliwe oraz nie powoduje to uszczerbku dla praw i wolności innych osób. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się nami.

Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw do nas wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z nami. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może – w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja taka:

Jeżeli decyzja:

Taxteam sp. z o.o. wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Aby skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

11.

Ochrona danych osobowych w przypadku aplikacji do pracy u Administratora Administrator będzie zbierał i przetwarzał dane osób ubiegających się o pracę w celu realizacji procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie takie może być także prowadzone elektroniczne. Tak dzieje się w szczególności w sytuacji, gdy kandydat przekazuje dokumenty aplikacyjne administratorowi drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub portali internetowych, na których administrator umieścił ogłoszenia o rekrutacji. Jeżeli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, wówczas przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę z kandydatem przez administratora, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po 24 miesiącach od przekazania decyzji odmownej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych Administratora lub inne uzasadnione interesy Administratora przemawiają za nieusuwaniem danych. Inne uzasadnione interesy w takiej sytuacji to, na przykład, ciężar dowodu w postępowaniu prowadzonym w sprawach o mobbing, czy dyskryminację w procesie rekrutacji.

12.
Przepisy o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem i wykorzystaniem Google Analytics

Administrator zamieścił na niniejszej stronie element Google Analytics z funkcją anonimizacji. Google Analytics to usługa analizy ruchu na stronie. Analiza ruchu na stronie oznacza zbieranie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających stronę internetową. Usługa analizy ruchu na stronie zbiera, między innymi, dane na temat strony internetowej, z której przybył użytkownik (tzw. strony odsyłającej), odwiedzanych podstron oraz częstotliwości i czasu przeglądania podstron. Analiza ruchu na stronie służy głównie optymalizacji strony internetowej oraz przeprowadzaniu analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

Na potrzeby analizy ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics, administrator korzysta z funkcji „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej funkcji, adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, zostaje skrócony przez Google i zanonimizowany w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych stron z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego kraju będącego Umawiającą się Stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zadaniem elementu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje do, między innymi, oceny wykorzystania naszej strony internetowej oraz do przedstawiania raportów internetowych ilustrujących działania na naszych stronach, a także do świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicję plików cookie można znaleźć powyżej. Po przesłaniu pliku cookie, Google może zacząć analizować wykorzystanie naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu podstrony w ramach niniejszej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i posiadającej zintegrowany element Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje Google dane za pośrednictwem elementu Google Analytics do celów analizy. W trakcie tej procedury technicznej, Google poznaje dane osobowe, takie jak adres IP osoby, której dane dotyczą, służące Google do, między innymi, ustalenia pochodzenia gości i kliknięć, a następnie do rozliczenia prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do strony oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych. Przesłane dane osobowe przechowywane są przez Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać dane osobowe zebrane w ramach tej procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików cookie z naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej i trwale odrzucając pliki cookie. Takie ustawienia przeglądarki internetowej uniemożliwią także Google Analytics umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już używane przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć przez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się zbieraniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej i przetwarzaniu tych danych przez Google, oraz ma możliwość zablokowania takich działań. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje na temat odwiedzin na stronach nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki internetowej uznawana jest przez Google za sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym terminie usunięty, sformatowany bądź zainstalowany ponownie, wówczas aby wyłączyć Google Analytics, osoba, której dane dotyczą, będzie musiała ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, bądź jakąkolwiek inną osobę, którą można przypisać obszarowi kompetencji osoby, której dane dotyczą, lub zostanie wyłączony, możliwa będzie ponowna instalacja bądź reaktywacja takiego dodatku.

Więcej informacji oraz stosowne przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresami https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/analytics/terms/pl.html . Google Analytics opisano dokładniej pod adresem https://www.google.com/analytics/.