taxteam

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

taxteam
centrum księgowe

16.
Cel i okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest ściśle związany z celem i podstawą ich przetwarzania. W związku z powyższym Administrator będzie przetwarzał dane:

  1. przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach wskazanych w zgodzie (w takim przypadku możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) – przez czas przetwarzania danych na tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody,
  2. przetwarzane na podstawie wymogów kontraktowych tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na wniosek osoby, której dane dotyczą działań przed jej zawarciem – przez okres niezbędny dla realizacji umowy zawartej z Administratorem w tym usług serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji,
  3. przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej – przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych np. jeśli dane muszą być przechowywane w celach sprawozdawczości finansowej to czas ich przechowywania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument księgowy;
  4. przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu ustania celu przetwarzania (np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

17.

Przetwarzanie danych osobowych jako obowiązek ustawowy lub umowny; warunek konieczny do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do przekazania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych
Niniejszym wyjaśniamy, że przetwarzanie danych osobowych jest częściowo wymagane na mocy prawa (np. przepisów podatkowych), ale może także wynikać z postanowień umownych. Czasem, aby zawrzeć umowę, osoba, której dane dotyczą, musi dostarczyć nam dane osobowe, które są następnie przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, może być, na przykład, zobowiązana dostarczyć nam dane osobowe, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Konsekwencją nieprzekazania danych osobowych może być brak możliwości podpisania umowy z osobą, której dane dotyczą.
W sytuacji, gdy pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18.
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np.:

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń

c. jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania podmiotom na rzecz których Administrator świadczy usługi np. w przypadku konieczności weryfikacji należytego sposobu ich wykonania

d. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku ze stosowaniem i wykorzystaniem Google Analytics i AdWords – Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

19.
Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.

20.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialna firma, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

21.
Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskaliśmy zasadniczo bezpośrednio od osoby której dane dotyczą. Czasami dane uzyskujemy także np. od firmy dla której pracujecie (lub z którą współpracujecie) na podstawie zgody, zapytania lub zawartej przez nas umowy; w ramach dostępu do ogólnodostępnych baz GUS, KRS, CEiDG, ogólnie dostępnych stron internetowych.

22.
Prawo do wniesienia skargi

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

23.
Przetwarzanie danych dzieci

Usługi oferowane w ramach naszych stron internetowych skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

24.
Odsyłacze do innych stron

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do stron internetowych, których administratorem jest Taxteam sp. z o.o. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki wyświetlane automatycznie w trakcie korzystania z jego stron internetowych umożliwiające bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Taxteam sp. z o.o. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.