taxteam

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

taxteam
centrum księgowe

Ochrona prywatności użytkowników ma dla Taxteam sp. z o.o. ogromne znaczenie, w związku z czym niniejszym informujemy o naszych praktykach w zakresie prywatności danych.

Zasadniczo z niniejszej strony internetowej można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak, jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie chciała skorzystać z usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może okazać się konieczne przetworzenie danych osobowych. W sytuacji, gdy konieczne jest przetworzenie danych osobowych, a brak do tego podstaw ustawowych, zasadniczo prosimy o zgodę osobę, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu) dowolnej osoby, której dane dotyczą, zawsze będzie przebiegało w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych, jakim podlega Taxteam sp. z o.o. w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).
Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności nasza firma chciałaby poinformować użytkowników o charakterze, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto niniejszym informujemy osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

1.
Informacje na temat transmisji danych za pośrednictwem Internetu

Choć firma Taxteam sp. z o.o. wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, musimy zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu (np. za pomocą poczty e-mail) może być narażona na luki w zabezpieczeniach i nie może zostać całkowicie ochroniona przed dostępem stron trzecich. Dlatego też każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam dane osobowe za pomocą alternatywnych środków komunikacji, np. telefonicznie.

2.
Informacje na temat komercyjnego wykorzystania danych kontaktowych z niniejszej strony internetowej

Wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych pozyskanych z niniejszej strony internetowej do celów reklamowych, chyba że za uprzednią pisemną zgodą firmy Taxteam sp. z o.o. lub po uprzednim nawiązaniu relacji biznesowych. Taxteam sp. z o.o. oraz wszystkie osoby i podmioty wymienione na niniejszej stronie zabraniają komercyjnego wykorzystywania i/lub ujawniania ich danych.

3.
Informacje na temat stosowanej terminologii

W niniejszej Polityce Prywatności stosujemy następujące terminy zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO):

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez administratora odpowiadającego za przetwarzanie.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

4.
Nazwa i adres administratora

Na potrzeby Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych osobowych, administratorem danych jest:

Taxteam Sp. z o.o., al. Kościuszki 39, 90-418 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398407, REGON 101300356, NIP 725-20-53-413 (zwany w niniejszym dokumencie „Administratorem”)
Telefon: 42 207-26-78
E-mail: rodo@taxteam.pl
Strona WWW: taxteam.pl/

5.
Nazwisko i adres inspektora ochrony danych o ile został powołany

Inspektor Ochrony Danych został powołany.
Telefon: 42 207-26-78
e-mail: rodo@taxteam.pl Strona WWW: taxteam.pl