taxteam

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia w 2024 roku

taxteam
centrum księgowe

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku i jakie ulgi w PIT-37 za 2023 rok należą Ci się w tym roku rozliczeniowym.

Ulga internetowa

Ulgę może odliczyć osoba, która opłaca Internet i ponosi inne związane z nią wydatki. Oznacza to, że przysługuje ona temu, kto jest widoczny na dowodach uiszczania rachunków oraz ta osoba, która podpisywała umowę zakupu usług internetowych. Ulgę mogą z powodzeniem odliczyć Ci, którzy korzystają z niej pierwszy raz albo którzy skorzystali z niej w roku poprzednim.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi może skorzystać:

 • osoba niepełnosprawna
 • osoba, która ma utrzymaniu osobę niepełnosprawną
 • osoba, która ponosi wydatki na rehabilitację lub ponosi wydatki, które są związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga prorodzinna

Ulga przysługuje, jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnisz funkcję rodziny zastępczej i uzyskałeś dochody opodatkowane według skali podatkowej.
Roczna wartość ulgi zależna od ilości dzieci:

 • jedno dziecko: 1.112,04zł
 • dwójka dzieci: 2.224,08zł
 • trójka dzieci: 4.224,12zł
 • czwórka dzieci: 6.924,12zł

Ulga dla krwiodawców

Z ulgi mogą skorzystać honorowi dawcy krwi.Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi (rozporządzenie Ministra Zdrowia) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Zarówno za oddanie krwi jak i jej składników przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.


Ulga odsetkowa

Przysługuje Tobie, jeżeli spłacasz zaciągnięty kredyt mieszkaniowy (pożyczkę) udzielony na sfinansowanie inwestycji związanej z potrzebami mieszkaniowymi. Odliczenie to przysługuje osobom, którym kredyt został udzielony między 1 stycznia 2002 r., a 1 stycznia 2007 r. Znaczenie tu ma data wypłaty środków, a nie podpisania umowy.


Darowizny na kult religijny

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kultu religijnego. Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:

-budowę lub remont,
-wyposażenie,
-zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.


Darowizny na cele pożytku publicznego (OPP)

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przekazały darowiznę na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (np. na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, na działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, na ochronę i promocję zdrowia czy na naukę, szkolnictwo wyższe i edukację).


Zwrot niezależnie pobranych świadczeń

Nienależnie pobrane świadczenia to świadczenia, które zostały nam przyznane na podstawie błędnych lub nieprawdziwych informacji lub takie, które dostaliśmy, jednak w związku ze zmianą sytuacji, stanu faktycznego już nam one nie przysługują.

Nienależnie pobranymi świadczeniami mogą być renty, emerytury, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czy świadczenia przedemerytalne.


Wpłaty na IKZE

Ulga na IKZE przysługuje podatnikom, którzy dokonują wpłat na tzw. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Osoba składająca zeznanie roczne może odliczyć wyłącznie sumę składek wpłaconych w danym roku.


Darowizny na kształcenie zawodowe

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kształcenia zawodowego. Odliczysz darowiznę przekazaną w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych – z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Darowiznę mogą otrzymać:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne placówki i centra.

Ulga dla młodych

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody:

 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą – Prawo oświatowe),
 • z zasiłków macierzyńskich,

to są one zwolnione od podatku – maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.


Ulga dla pracujących seniorów

Przepisy dotyczące ulgi dla seniorów dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat u mężczyzn).

Ulga dotyczy przychodów otrzymanych:

 • z tytułu pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z tytułu umów zlecenia,
 • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanych.

O ile, podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów pod ubezpieczenie społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenie zawartej z:
 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
 • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo
 • z przedsiębiorstwem w spadku
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • zasiłku macierzyńskiego.

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską,
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało lub
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:
 • wykonywałeś ciążący na tobie obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawowałeś funkcję rodziny zastępczej.

Zwolnieniu od podatku podlega kwota przychodów nieprzekraczająca 85.528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.


Odbudowa zabytków

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla lub kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.


Ulga na spółkę alternatywną

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat.

Należy jednak pamiętać o tym, odliczenie to będzie możliwe do wysokości nieprzekraczającej 250.000zł w roku podatkowym.

Ulga termomodernizacyjna

Przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego (również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej)

Odliczysz wydatki na ulgę termomodernizacyjną, jeśli:

 • są one wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek,
 • posiadasz fakturę wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku,
 • nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone tobie w jakiejkolwiek formie,
 • nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniłeś w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Opublikowano: 6 lutego 2024

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie