taxteam

Imprezy świąteczne dla Pracowników

taxteam
centrum księgowe

Okres świąteczny to nie tylko okazja do wręczenia pracownikom różnego rodzaju świadczeń rzeczowych czy pieniężnych. Z tej okazji pracodawcy organizują również spotkania wigilijne, w których udział biorą pracownicy, a także członkowie ich rodzin. Poniżej garść info, jak rozliczyć te wydarzenia 😊.

1. Udział w spotkaniu świątecznym a przychód i ZUS pracownika

Udział pracownika (oraz jego rodziny) w imprezie wigilijnej nie skutkuje powstaniem u niego przychodu ani obowiązku naliczenia składek ZUS.

Rekomendujemy, aby na fakturach dokumentujących to wydarzenie, nanosić adnotację, że spotkanie służyło integracji, spotkaniu z Zarządem oraz omówieniu planów i perspektyw na kolejne okresy.

2. Impreza świąteczna sfinansowana ze środków obrotowych a  VAT

Zasadą jest, że podatnicy mogą odliczać VAT od nabytych towarów i usług w takim zakresie, w jakim te towary/usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeśli pracodawca organizuje dla pracowników spotkanie  firmowe, mające na celu integrację załogi, poprawę atmosfery pracy, wzrost motywacji pracowników do wykonywania powierzonych im obowiązków, to można uznać, że wydatki na takie spotkanie wykazują związek (pośredni) z prowadzoną przez pracodawcę (podatnika) działalnością.

Zatem przedsiębiorca może odliczyć VAT od wydatków na organizację imprezy firmowej (z wyjątkami, np.gastronomia, hotel).

UWAGA:

Organ podatkowy odniósł się również do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot zewnętrzny z tytułu zorganizowania w całości spotkania  firmowego, opiewającej na jedną kwotę, obejmującą cenę za kompleksowe zorganizowanie spotkania, w tym za usługi noclegowe i gastronomiczne.
W przypadku zlecenia organizacji spotkania  firmie zewnętrznej, podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez tę firmę w pełnej wysokości. 

Obowiązek wykazania VAT należnego

Przedsiębiorca nie musi wykazywać VAT należnego z tytułu udziału pracowników wimprezie firmowej (czyli „oddawać VAT odliczonego”).
Jednak powinien to zrobić w przypadku wydatków przypadających na członków rodziny pracownika.

3. Imprezy świąteczne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Wydatki na organizację imprezy dla pracowników (sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy), mającej na celu integrację załogi, poprawę atmosfery w pracy, poprawę komunikacji między pracownikami, zacieśnienie więzi z pracodawcą, niewątpliwie wykazują związek z przychodami pracodawcy. 
Jest to związek o charakterze pośrednim, kosztów tych nie można bowiem przypisać do konkretnego przychodu, wiążą się one raczej z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. 
Wydatki te pracodawca może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.  podzielają również organy podatkowe.

Organy podatkowe uważają ostatnio ponadto, że kosztem podatkowym mogą być wydatki na organizację imprezy integracyjnej w części przypadającej na członków rodziny pracownika.

Rekomendujemy, aby na fakturach dokumentujących to wydarzenie, nanosić adnotację, że spotkanie służyło integracji, spotkaniu z Zarządem oraz omówieniu planów i perspektyw na kolejne okresy.


Wspomnijmy, że gdyby w imprezie firmowej uczestniczyły osoby towarzyszące pracownikom, niebędące członkami ich rodzin, to wydatki w części przypadającej na te osoby nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów podatkowych.
Zwracamy zatem uwagę, na stosowne proporcjonalne obliczanie kwoty do zakwalifikowania do kosztów, w przypadku uczestnictwa w wigilii, Państwa współpracowników B2B.

Oni w świetle powyższego nie są traktowani jak pracownicy.

Opublikowano: 30 listopada 2022

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie