taxteam

SLIM VAT 3 – zmiany podatkowe

taxteam
centrum księgowe

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku VAT tzw. „pakiet SLIM VAT 3”, który wprowadza szereg istotnych zmian podatkowych, a do najważniejszych należą:

 1. Podwyższenie limitu sprzedaży określającego małego podatnika z 1,2 mln euro (5 793 000 zł) do 2 mln euro (9 654 000 zł). Oznacza to, że więcej podatników może korzystać z preferencji przewidzianych dla małych podatników VAT takich jak kasowa metoda rozliczenia VAT czy kwartalne rozliczenie VAT.
 2. Zmiany w wystawieniu faktury zaliczkowej i końcowej. W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu wpłynęła zaliczka i była dokonana dostawa towaru/usługi, wówczas przedsiębiorca nie musi już wystawiać faktury zaliczkowej, jednak na fakturze końcowej powinna być wskazana data otrzymania zaliczki.
 3. tzw. E-Paragony inaczej HUB-paragonowy, który umożliwi korzystanie z e-paragonów w znacznie szerszym zakresie niż obecnie. Od 15.09.2023 r. sprzedawca zeskanuje czytnikiem kod kreskowy w aplikacji klienta, a kasa rejestrująca działająca online wyśle paragon do systemu dystrybucji (huba) i klient będzie mógł pobrać swój paragon za pomocą aplikacji. Sprzedawcy będą musieli uaktualnić funkcjonalność kas obecnych lub kupić nowe kasy z odpowiednią funkcją. Jednak dana opcja wystawiania e-paragonów w kasach online NIE będzie obowiązkowa.
 4. Możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, jednak należy je wystawiać. Raporty fiskalne okresowe mogą być przechowywane w wersji elektronicznej. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie tylko do kas online, w tym kas wirtualnych.
 5. Zmiany zasad wystawiania faktur do paragonów elektronicznych. W sytuacji, gdy podatnik wyda tzw. e-paragon, a następnie wystawi fakturę zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, to będzie musiał pozostawić w swojej dokumentacji numer dokumentu oraz numer unikatowy kasy rejestrującej zawarty na e-paragonie.
 6. Rozszerzenie możliwości zapłaty należności podatkowych za pośrednictwem rachunku VAT m.in. za: podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłat od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), opłat od sprzedaży detalicznej oraz zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji, podatku tonażowego oraz opłaty od tzw. małpek.
 7. Zmiany warunków jakie należy spełnić przy zwrocie podatku VAT w terminie 15 dni wykazywanym w deklaracji VAT lub korekcie deklaracji. Ustalono także specjalne terminy na złożenie zażalenia na postanowienie o przedłużeniu terminu 15-dniowego zwrotu, które zostało uznane za doręczone, mimo że podatnik nie podjął korespondencji.
 8. Zniesienie obowiązku posiadania faktury w rozliczeniach transakcji WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru). Po zmianach warunkiem odliczenia podatku VAT naliczonego od WNT jest wykazanie podatku należnego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.
 9. Zapisy doprecyzowujące dotychczasowe rozliczenie WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), które mówiło, że możliwości rozliczenia WDT ze stawką 0% nastąpi za okres, w którym dostawa została dokonana. Uregulowano zasady korekty wewnątrzwspólnotowych dostaw, gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające prawo do stawki 0% z opóźnieniem. Dlatego po zmianie przepisów będzie wynikać, że taka transakcja powinna być deklarowana za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 10. Zasady stosowania kursów walut dla faktur korygujących podstawy opodatkowania w walucie obcej. Do końca czerwca ustawa o podatku VAT nie zawierała regulacji dotyczącej kursu przeliczeniowego do faktur korygujących wystawionych w walucie obcej. Od lipca bez względu na przyczynę korekty – na plus czy na minus będzie stosowanie według kursu z faktury pierwotnej. W przypadku zbiorczych faktur korygujących ostatni dzień roboczy przed wystawieniem korekty.
 11. Zmieniono zasady ustalania proporcji szacunkowej (wstępnej). Podatnicy mogą już przyjmować własną proporcję wyliczoną szacunkowo bez uzgadniania z naczelnikiem US. Jednak będą obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji. Zasady te mają zastosowanie również do preproporcji.
 12. Zmieniono zasady ustalania możliwości przyjęcia przez podatnika proporcję w wysokości 100%. Będzie to możliwe, jeśli proporcja przekroczy 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, będzie mniejsza niż 10 tyś. zł (zamiast dotychczasowych 500 zł). – Od lipca podatnik również ma możliwość zrezygnowania z rocznej korekty VAT naliczonego w sytuacji, w której różnica między proporcją wstępną a proporcją ustaloną dla zakończonego roku podatkowego nie przekracza 2 pkt. %.
 13. Umożliwiono wypłatę ulgi na zakup kas bez wydawania decyzji podatnikom zwolnionym z VAT.
 14. W znacznym stopniu wprowadzono zmiany w zakresie WIS (Wiążąca Informacja Stawkowato rodzaj indywidualnej interpretacji podatkowej, której można zastosować właściwą stawkę podatku VAT:

– uchylono opłatę należną w wysokości 40 zł od wniosku o wydanie WIS oraz stworzono nową wersję formularza WIS-W.
 uzupełniono katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o wydanie WIS.
 zmieniono zakres mocy wiążącej WIS poprzez wskazanie, że oprócz organów podatkowych WIS wiąże również adresatów WIS. Umożliwiono wsteczne stosowanie „nowych” WIS wydanych w efekcie zmiany lub uchylenia pierwotnych WIS. Dodatkowo wskazano, do kiedy treścią WIS chronione są podmioty inne niż adresaci WIS, jak również posiadacze wiążących informacji akcyzowych (WIA) oraz inne podmioty posługujące się WIA.
– Doprecyzowano, w jakich przypadkach niezgodności WIS z przepisami prawa nastąpi wygaśnięcie danej WIS. Dodatkowo uznano Dyrektora KIS za organ wyłącznie właściwy do wszczynania postępowań w sprawie zmiany albo uchylenia ostatecznej WIS.

 1. Zmiany umożliwiające uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony VAT w przypadku zmiany podatnika nabywającego wierzytelność (faktora).
 2. Przekazywaniu środków między rachunkami VAT w grupie VAT, czyli wprowadzamy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.
 3. Decyzją MF jest utrzymanie „0% stawka VAT na żywność do końca 2023 roku.
 4. Od lipca 2023 r. weszły w życie także zmiany dla małżonków wynajmujących mieszkanie.

Przepisy będą miały zastosowanie wstecz, czyli od przychodów uzyskanych od początku 2023 roku.

Do dnia 30.06.2023 małżonkowie płacili 12,5% ryczałtu od kwot powyżej limitu 100 tyś. zł.
Po nowelizacji małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł

Analogicznie małżonkowie będą, więc płacić podatek w wysokości 8,5% od przychodów nieprzekraczających 200 tys. zł. Nie będzie miało znaczenia, czy będą rozliczać się odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego z nich.
Należy pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia, że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich. (art. 8. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów)
Przykładowo, jeśli żona wynajmuje nieruchomość, a jej mąż tego nie robi, kobieta będzie mogła sama wykorzystać limit 200 tys. zł.

Opublikowano: 24 lipca 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie