taxteam

SLIM VAT3 wejdzie w życie 1 kwietnia 2023

taxteam
centrum księgowe

„Mały podatnik”
W ramach SLIM VAT3 proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika do 2 mln euro – aktualnie 1,2 mln euro.

SLIM VAT3 – faktury zaliczkowe
Uproszczenie VAT przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej w sytuacji, gdy podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Uproszczenia przy WNT
Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Ministerstwo Finansów wprowadza przepisy umożliwiające składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Kasy rejestrujące
Obecny obowiązek podatnika korzystającego z kasy, czyli wydrukowanie dokumentów wystawionych przez kasę fiskalną, takich jak np. raporty fiskalne, nie będzie już obowiązywał w przypadku korzystania z kas online (w tym kas wirtualnych).

WIS, WIT, WIP
Konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego właściwego organu do wydania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

Kurs walutowy
Projekt przepisów przewiduje wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących in plus oraz in minus. Zasadą będzie stosowanie przy fakturach korygujących in minus kursu z faktury pierwotnej. Z kolei dla zbiorczych faktur korygujących dotyczących opustów lub obniżki cen powinien być zastosowany kurs walutowy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W przypadku faktur korygujących in plus, stosowany będzie kurs walutowy w zależności od przyczyny korekty. Zmiana ma charakter doprecyzowujący, aczkolwiek jest bardzo potrzebna, żeby rozwiązać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Sankcje VAT
SLIM VAT3 wprowadza możliwość uznaniowego określania wysokości sankcji VAT w oparciu o skalę naruszeń. Przewidywana jest jedynie górna granica kary. Organ podatkowy będzie zobowiązany do przeanalizowania okoliczności powstania nieprawidłowości, rodzaju i stopnia naruszenia ciążącego na podatniku obowiązku, które skutkowało powstaniem nieprawidłowości.

Opublikowano: 31 stycznia 2023

VAT

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie