taxteam

Zmiany w PIT i ZUS w 2023

taxteam
centrum księgowe

Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych „zmianach” w 2023 roku w zakresie podatków i ZUS:

 1. SKŁADKI ZUS W 2023 ROKU
  Składki społeczne ZUS w 2023 roku wzrosną i kształtować się będą następująco:
  – „Duży” ZUS 1418,48 zł
  – ZUS preferencyjny od stycznia do czerwca  331,26 zł
  – ZUS preferencyjny od lipca do grudnia  341,72 zł
 2. MINIMALNA SKŁADKA ZDROWOTNA wynosić będzie:
  – Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku – 314,10 zł
  – Od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – 324 zł.
 3. SKŁADKA ZDROWOTNA  dla ryczałtowców w 2023 roku wyniesie
  – do 60 tys zł przychodu – 376,16 zł
  – od 60 tys. zł do 300 tys. zł przychodu – 626,93 zł
  – powyżej 300 tys. zł przychodu – 1.128,48 zł
 4. ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ W 2023 R.
  Po nowelizacji przepisów o Polskim Ładzie, przedsiębiorcy otrzymali możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, część zapłaconych składek zdrowotnych i w 2023 roku, limity wyglądają następująco, w zależności od wybranej formy opodatkowania:
  – karta podatkowa – 19% zapłaconej składki zdrowotnej
  – podatek wg skali – brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
  – podatek liniowy – maksymalnie do kwoty 200 zł
  – ryczałt – 50% zapłaconej składki zdrowotnej
 5. ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK
  W 2023 roku pierwszy raz rozliczymy ROCZNĄ składkę zdrowotną za 2022 rok. Rozliczenia tego dokonamy w deklaracji ZUS DRA/RCA za kwiecień 2023.
  Skutkiem złożenia deklaracji rozliczeniowej w ZUS może być nadpłata/niedopłata składki zdrowotnej i tym samym konieczność dopłaty składki lub zawnioskowania o zwrot nadpłaconych składek.
  Termin dopłaty składki i złożenia deklaracji za kwiecień 2023 upływa 20 maja 2023 roku.
  Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty upływa z końcem maja 2023. Po tym terminie wnioski o zwrot nadpłaty nie będą rozpatrywane, a nadpłacona składka zostanie zaliczona na poczet składek do końca 2023 roku.
 6. OBOWIĄZEK POSIADANIA KONTA PUE ZUS
  Od 1 stycznia 2023 roku, każdy płatnik składek, niezależnie od tego czy składki opłaca tylko sam za siebie, czy również za pracowników, ma obowiązek posiadania aktywnego konta na PUE ZUS.
  Konto PUE ZUS założymy elektronicznie poprzez stronę www.zus.pl
  Realizacją ww. obowiązku jest również przekazanie pełnomocnictwa ZUS PEL dla biura rachunkowego.
 7. NOWY RODZAJ PŁATNIKA SKŁADEK
  Od stycznia 2023 roku płatnikiem składek na ubezpieczenia ZUS, uznaje się prowadzącego działalność w ramach spółki komandytowo-akcyjnej komplementariusza.
 8. PŁACA MINIMALNA W 2023R.
  Minimalne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego:
  – Od stycznia do czerwca 2023 r. – 3 490 zł
  – Od lipca do grudnia 2023 r. – 3 600 zł

  Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy
  – Od stycznia do czerwca 2023 r. – 22,80 zł
  – Od lipca do grudnia 2023 r. – 23,50 zł
 9. NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE
  Od stycznia 2023 roku, osoby wynajmujące lokale mieszkalne na zasadach najmu prywatnego, czyli takiego który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, będę miały obowiązek opodatkować takie przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie będzie już możliwości rozliczania takiego najmu na zasadach ogólnych i rozliczania z tego tytułu ponoszonych kosztów. Stawka podatku do wysokości osiągniętego przychodu 100 000 zł wynosi 8,5%, od nadwyżki 100 000 zł, stawka podatku wynosi 12,5%. Po zakończeniu roku podatkowego należy  rozliczyć wynajem na druku PIT-28.

  Co ważne!!  Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek VAT, a jednocześnie uzyskujące dochody z najmu prywatnego w celu udokumentowania przychodów z tytułu najmu prywatnego powinny wystawiać Fakturę VAT ze stawką VAT zwolnioną i przekazać ją do księgowości, celem rozliczenia jej w miesięcznej/kwartalnej deklaracji JPK_VAT.
 10. BRAK MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
  Od stycznia 2023 roku, ustawodawca zabronił zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od lokali i budynków mieszkalnych. Nie ma przy tym znaczenia czy lokal mieszkalny został nabyty przed 2023 rokiem, czy w trakcie roku – odpis nie jest kosztem podatkowym. Koszty uzyskania przychodów w dalszym ciągu stanowić będą wydatki związane z eksploatacją nieruchomości mieszkalnych, np. remonty.
  Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są wydatki przeznaczone na rozbudowę/przebudowę/modernizacje, bowiem te wydatki stanowią o zwiększeniu wartości Środka Trwałego, a te, jak już wcześniej wspomnieliśmy, ponieważ zwiększają odpis amortyzacyjny – nie mogą być kosztem podatkowym od stycznia 2023 roku.
  Odpisy amortyzacyjne dotyczące lokali niemieszkalnych, czyli usługowych/użytkowych w dalszym ciągu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.
 11. LIMIT PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH W 2023 ROKU
  Nie zmieniają się w 2023 roku limity płatności gotówką, ustawodawca przesunął obowiązywanie wprowadzonych w Polskim Ładzie limitów do końca 2023 roku.
  Przypominamy, że dokonanie płatności powyżej limitowanej kwoty z pominięciem rachunku bankowego, skutkuje brakiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

  Limity płatności gotówkowych w 2023 roku:
  – dla jednej transakcji B2B (firma-firma) – 15.000 zł
  – dla jednej transakcji B2C (firma-klient detaliczny) – brak limitu
 1. NOWE STAWKI W KILOMETRÓWCE będą obowiązywały od 17.01.2023 roku.
  – samochód do 900 cm3, z kwoty 0,5214 zł na 0,89 zł
  – samochód powyżej 900 cm3, z kwoty 0,8358 zł na 1,15 zł
  – motocykl, z kwoty 0,2302 zł na 0,69 zł
  – motorower, z kwoty 0,1382 zł na 0,42 zł
 2. NOWE TERMINY ZEZNAŃ ROCZNYCH W 2023 ROKU
  W 2023 roku terminy zeznań rocznych co do zasady pozostały bez zmian, z wyjątkiem PIT-16A oraz PIT-28. Termin złożenia zeznania PIT-28 został ujednolicony z pozostałymi PIT-36/37 i przypada na dzień 30 kwietnia.
  Mimo zmiany terminu na złożenie rozliczenia PIT-28, w 2023 roku nie zmienił się termin zapłaty podatku za grudzień 2022 i zaliczkę na zryczałtowany podatek dochodowy należy opłacić w terminie do 02.2023 r.
  PIT-16A za 2022 rok składamy w terminie do 28.02.2023 r.
 3. MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYBORU FORMY OPODATKOWANIA ZA 2022 ROK
  Podatnicy rozliczający się w 2022 roku podatkiem liniowym lub w formie ryczałtu od przychodów, którzy taką formę rozliczenia wybrali przed wejściem w życie przepisów nowelizujących Polski Ład (przed lipcem 2022), mogą wyjątkowo „wstecznie” zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej, składając odpowiednie zeznanie za 2022 rok – deklarując w ten sposób wybór formy opodatkowania na 2022 rok.
  Zmiany formy opodatkowania na rok 2023 należy dokonać w trybie dotychczasowym, tj. składając informacje w tym zakresie za pośrednictwem formularza CEIDG, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu – w większości przypadków będzie to 20.02.2023.
  Uwaga! Zmianę formy opodatkowania na 2023 rok należy niezwłocznie zgłosić do nas !!!
  Należy mieć na uwadze, że podatnicy który prowadzili ewidencje przychodów, a chcą zmienić formę na zasady ogólne, muszą przed dniem złożenia zeznania rocznego założyć Książkę Przychodów i Rozchodów, co będzie wiązało się dodatkowymi kosztami księgowości, jak również  przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym którzy, będą chcieli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne.
  Prosimy również pamiętać, że korekcie nie podlega tylko podatek dochodowy, ale także opłacone składki zdrowotne. Ich wysokość  zależna jest od formy opodatkowania.

Opublikowano: 24 stycznia 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie