taxteam

Najważniejsze zmiany w CIT w 2023 roku

taxteam
centrum księgowe

  1. Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi – podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi od 1 stycznia 2023 r. nie mają obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.
  2. Zagraniczne jednostki kontrolowane – podatnik objęty w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym ma obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznej  jednostki kontrolowanej uzyskanych przez niego z tytułu uczestnictwa w takiej jednostce. Stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania.
  3. Podatek od przerzuconych dochodów – po zmianie w art. 24aa ust. 2 updop wprowadzenia do wyliczenia jednoznacznie określono, że zakresem podatku od przerzuconych dochodów objęte są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez podatnika na rzecz niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop z tym podatnikiem.
  4. Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek – ustawa nowelizująca uregulowała kwestię ustalania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą od wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku, wykorzystywanych zarówno dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych.
  5. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych – jak wynika z uzasadnienia do ustawy (druk sejmowy nr 1878), ich funkcją jest ograniczenie nadmiernego finansowania działalności podatnika długiem, co skutkuje zaniżeniem dochodów wykazywanych w miejscu (kraju), w którym prowadzona jest przez podatnika działalność gospodarcza. Przepisami tymi ograniczone zostało nadmierne finansowanie jego działalności długiem.
  6. Zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym do 2024 r. – z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzona została nowa forma opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym. W myśl zapisów art. 24ca ustawy CIT podatek ten, w wysokości 10% podstawy opodatkowania, skierowany jest do podatników będących spółkami oraz podatkowymi grupami kapitałowymi, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, którzy w ramach działalności operacyjnej ponoszą stratę lub wykazują określony niski wskaźnik dochodowości (udział dochodów w przychodach w wysokości nieprzekraczającej 1%).

Opublikowano: 24 maja 2023

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie