taxteam
Wpisy z kategorii:

Blog

taxteam
centrum księgowe

Okulary korekcyjne i soczewki – czy można ująć w kosztach podatkowych?

4 grudnia 2022

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23, który zawiera zbiór wydatków nienależących do kosztów podatkowych. Należy dodać, że niewymienienie określonego kosztu w tym zbiorze nie oznacza, że można go automatycznie […]

Imprezy świąteczne dla Pracowników

30 listopada 2022

Okres świąteczny to nie tylko okazja do wręczenia pracownikom różnego rodzaju świadczeń rzeczowych czy pieniężnych. Z tej okazji pracodawcy organizują również spotkania wigilijne, w których udział biorą pracownicy, a także członkowie ich rodzin. Poniżej garść info, jak rozliczyć te wydarzenia 😊. 1. Udział w spotkaniu świątecznym a przychód i ZUS pracownika Udział pracownika (oraz jego rodziny) w imprezie wigilijnej nie skutkuje powstaniem […]

Prezenty dla Klientów

30 listopada 2022

1. Otrzymanie prezentu a przychód u obdarowanego Podmiot otrzymujący prezent uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Przekazanie prezentu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jeśli prezent  otrzyma osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to uzyskany przez nią z tego tytułu przychód kwalifikowany jest do przychodów z innych źródeł. Jeśli zatem Osoba niebędąca pracownikiem, zleceniobiorcą, […]

Upominki świąteczne dla Pracowników

29 listopada 2022

Święta Bożego Narodzenia to okazja do obdarowania pracowników oraz członków ich rodzin. Poniżej przedstawiamy, jak przekazanie ww. świadczeń rozliczyć dla celów podatku dochodowego, składek ZUS, VAT 1. Przychód pracownika oraz oskładkowanie z tytułu otrzymanego prezentu W przypadku, gdy źródłem finansowania prezentów dla pracowników (członków ich rodzin) są środki obrotowe pracodawcy, wówczas uzyskany z tego […]

Podwyższenie progu sprzedaży dla małego podatnika

20 listopada 2022

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ( art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT ) status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży łącznie z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1,2 mln euro lub 45 tys. euro – w przypadku m.in. podatników […]

Następna usługa w e-Urzędzie

20 listopada 2022

Po zalogowaniu do konta w e-Urzędzie Skarbowym podatnik będzie mógł uzyskać kolejne zaświadczenia podatkowe – wynika z projektów rozporządzeń ministra finansów w sprawie korzystania z e-US i rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-US. Dzięki temu skarbówka będzie mogła wydawać podatnikom automatycznie generowane w e-US zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach lub […]

Najpopularniejsze artykuły

Najnowsze artykuły


Popularne tagi


Wyszukaj na stronie